A A A
SmodBIP

Majątek

§ 13 Statutu stowarzyszenia Rowerowy Szczecin:

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

  1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym.
  3. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.
  4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.
  5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  6. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.
  7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 34 Statutu stowarzyszenia Rowerowy Szczecin:

Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, oraz dowolnego innego członka Zarządu. Prezes lub Wiceprezes oraz dowolny członek Zarządu , mogą udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.Opublikował: Bartosz Skórzewski
Publikacja dnia: 27.06.2012
Podpisał: Bartosz Skórzewski
Dokument z dnia: 27.06.2012
Dokument oglądany razy: 2 053